Hương đầu mùa - Hoa Học Trò cười: Xuân Ất Hợi (1995)